KWESTIONARIUSZ OSOBOWY

A. Dane do celów ewidencyjnych (w tym dane adresowe miejsca zamieszkania)
Dane adresowe miejsca zamieszkania


B. Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)


C. Wykształcenie (studia wyższe od I stopnia)
D. Posiadane uprawnienia
E. Przebieg służby wojskowej


F. Posiadane obywatelstwa
G. Posiadane dokumenty tożsamości
H. Służba wojskowa
I. Znajomość języków obcych
J. Zainteresowania

K. Dane antropometryczne

L. Stan cywilny

M. W razie wypadku nalezy powiadomić (imię nazwisko i adres wskazanej osoby)

O. Informacja dotycząca ewentualnego zwrotu kosztów nauki

P. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych